Prof Dr Mustafa Hikmet Özhan
ÖZGEÇMİŞİM


Prof.Dr.Mustafa Hikmet ÖZHAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ABD - İZMİR

Uzmanlık Alanı: Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
İlgi Alanı: Göğüs Hastalıklarının tüm konuları


Doğum yeri ve tarihi :

İzmir – 01.03.1960


Eğitim kurumları :

- 1966-1971 : Hak

imiyet-i Milliye İlkokulu – İzmir
- 1971-1975 : St. Joseph Fransız Ortaokulu – İzmir
- 1975-1979 : St. Joseph Fransız Lisesi – İstanbul
- 1979-1985 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – İzmir


Göğüs Hastalıkları eğitimi, mesleki ve akademik geçmiş :

- Temmuz 1985-Ekim 1986 : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD'da mecburi hizmet
- Ekim 1986-Eylül 1989 : Uzmanlık öğrenciliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, İzmir
- Eylül 1989-Eylül1990 : Araştırma asistanı (research fellow), Mayo Clinic, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi Araştırma Labaratuvarı, Rochester,MN, ABD
- Ekim 1990-Şubat 1991 : Uzmanlık öğrenciliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, İzmir
- Nisan 1991 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD'da Yardımcı Doçent kadrosuna atanma
- Ekim 1994 : Doçentlik Sınavı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Ocak 1995 : Doçent kadrosuna atanma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, İzmir
- Ekim 2000: Profesör kadrosuna atanma, Ege Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD,İzmirYAYIN LİSTESİ

1) BİLİMSEL MAKALELER:


1.1 Yurt içinde yayınlanan makaleler:

1) Apikal yerleşimli akciğer kitlelerinde ultrason eşliğinde ince iğne biopsisinin tanı değeri. Solunum 15: 517-522, 1991.

2) Tüberküloz ilaçlarına karşı primer ve sekonder direnç. Solunum 15:530,535., 1991

3) Son yıllarda akciğer tüberkülozundaki klinik ve radyolojik değişikliklerin değerlendirilmesi. Solunum 15:523-529, 1991.

4) Tüberküloz ilaçlarına bağlı toksik hepatit. Solunum 15:514-517, 1991.

5) Meme karsinomunun plöropulmoner metastazları. Ege Tıp Dergisi 31(4):663-665, 1992.

6) Time domain analysis of crackle waveform in pulmonary disease. Medical Journal of Ege University: 2(1): 39-41, 1992.

7) Selektif Ig M ve IgG eksikliği ile birlikte olan bir bronşektazi olgusu. Ege Tıp Dergisi 31(2): 279-281, 1992

8) Vena cava inferior'a filtre yerleştirilmesi: olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 32(1-2): 277-279, 1993.

9) Post-menapozal bir olguda pulmoner lenfangioleiomyomatozis.Ege Tıp Dergisi 32(1-2): 281-283, 1993.

10) Sitokinler ve adhezyon molekülleri: Ufuktaki anti-astmatikler. İlaç ve Tedavi Dergisi 6(5): 12-15, 1993.

11) AIDS'te M.tüberkülozis dışı mycobacterium türleri ile oluşan enfeksiyonlar. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını 18: 313-318, 1993.

12) M.Pneumoniae Pnömonili bir olgu sunumu. İnfeksiyon Dergisi 7(1-2):173- 174, 1993.

13) Yaşlı bir hastada endobronşial tüberküloz. Ege Tıp Dergisi 32(1): 1-4, 1993.

14) Küçük hücreli akciğer karsinomu olgularında Nöron Spesifik Enolaz'ın ELİSA yöntemi ile araştırılması. Solunum 17: 317-322, 1994.

15) Astma ve KOAH egzaserbasonlarının İzmir ve çevresindeki meteorolojik veriler ile korelasyonu. Solunum 17: 125-129, 1994.

16) Astmatik olguların BAL sıvısı hücre dağılımının Metilprednizolon ile değişkenliği. Solunum 18: 588-595, 1994.

17) Plevra metastazı olan meme karsinomu olgularında bir tümör göstergesi olarak nöron spesifik enolaz. Ege Tıp Dergisi 34(1-2): 59-61, 1995.

18) Kronik havayolu obstrüksiyonu olan olgularda diyet içeriğinin kan gazı parametreleri üzerine etkileri. Ege Tıp Dergisi, 34(1-2): 39-41, 1995.

19) Tüberküloz olgularında KP-90 ImCRAC antijenine karşı IgA antikor tayininin tanısal değeri. Ege Tıp Dergisi 34(1-2): 43-45, 1995.

20) Enfeksiyon ve Malign natürlü akciğer hastalıklarında BAL. Solunum 19: 121-126, 1995.

21) Erişkin astmatiklerde inhaler ve istemik kortikosteroid tedavinin kemik dansitesi üzerine etkileri. Solunum 19: 168-174, 1995.

22) Koroner arter By-pass operasyonu sonrası erken dönem solunum fonksiyon testi değişiklikleri. Solunum 19: 442-447, 1995.

23) Kist hidatik nedeniyle oluşan bilateral pulmoner arter embolisi. Solunum 19:577-582, 1995.

24) İki olgu nedeniyle sistemik skleroz olgularında bronş karsinomu birlikteliği. Solunum Hastalıkları 6(2):293-296, 1995.

25) Astmatik olgularda kortikosteroidlerin kemik ve lipid metabolizmaları üzerine etkileri. Solunum Hastalıkları 6(2):215-221, 1995.

26) Astma tanı ve tedavisinde fikir birliği raporu. İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Dergisi Cilt 9:42-55, 1995.

27) Bir olgu nedeniyle reekspansiyon akciğer ödemi. 20. yıl akciğer günleri kongre kitabı: 656-660, 1995.

28) Astımda genetik ve çevresel faktörlerin rolü. Aktüel Tıp Dergisi, 1(3): 163-165, 1996.

29) Adhezyon molekülleri, Skopi 1(1): 8-12, 1996.

30) Periferik akciğer lezyonlarında renkli ultrasonografi: öncül çalışma sonuçları, XXI. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, 207-212,1996.

31) Tüberküloz direnç sorunları: 5 yıllık retrospektif bir çalışma. XXI.Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, 245-249, 1996.

32) Tüberkülozda klinik ve radyolojik yenilikler. 3.Antimikrobik kemoterapi günleri: Klinik- Laboratuar uygulamaları ve yenilikler. Konferans-Simpozyum metinleri ve serbest bildiri özetleri (Ed.E.Tümbay, R.İnci, S.Hilmioğlu) s:85-88, 1997.

33) Ülseratif kolitte subklinik akciğer tutuluşu: Solunum fonksiyontesti, HRCT, Transbronşiyal biyopsi bulguları. Solunum Hastalıkları 8(1): 37-45, 1997.

34) Mikobakteri kökenlerinin saptanmasında standart Löwenstein-Jensen Besiyeri yöntemi ile Organon Teknika MB/Bac otomize sıvı besiyeri yönteminin karşılaştırılması. İnfeksiyon Dergisi 11 (3): 201-201, 1997.

35) Astma ve gebelik. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 17(5): 296-298, 1997

36) AIDS ve tüberküloz. 4.Türkiye AIDS kongresi kitabı: 136-141, 1999.

37) Romatoid artrite bağlı bilateral pnömotoraks olgusu. Solunum Hastalıkları 10(1):91-94, 1999.

38) Kardiyopulmoner By-pass sırasında ventilasyonun oksijenizasyon, pulmoner strüktür ve kompliyans üzerine etkileri. Anestezi Dergisi 7(4):201-206, 1999.

39) Sarkoidoziste anti-kardiolipin antikor düzeyleri. Solunum Hastalıkları 11(3):262-266, 2000

40) Sarkoidoziste C.pnumoniae ve H.pylori seropozitifliği. Toraks Dergisi 1(1):50-53, 2000

41) Özol D, Bacakoğlu F, Öktem S, Cirit M, Özhan M: Ciddi toplum kökenli pnömonilerin prognozunda klinik parametrelerin rolü. Toraks Dergisi 2000;1(3):8-13.

42) Kıran B,Özhan MH: Tavşanlarda plevral sklerozan ajan olarak klaritromisin. Toraks Dergisi 1(3):14-18, 2000.

43) Reverzibilite kavramı ve tanıdaki yeri. Mustafa Hikmet Özhan. Solunum 4 (2):129-131,2000.

44) Apoptozisin günümüzdeki önemi Toraks Dergisi 2(1): 91-95,2001.

45) M.H.Özhan. Bronşektazide infeksiyon. Solunum sistemi İnfeksiyonları. Toraks Kitapları Sayı 3 (ed:ES Uçan, N.Ekim) Turgut yayıncılık İstanbul, 2001. s:413-416.

46) Atasever A, Bacakoğlu F, Nalbantgil S, Savaş R, Dirlik A, Özhan M: Amiodaron kullanımına bağlı pulmoner toksisite gelişimi. Solunum Hastalıkları 2002;13:80-86.

47) Öktem S, Özol D, Toros A, Bacakoğlu F, Özhan MH: Hastane kökenli ağır pnömonilerde prognostik faktörler. Yoğun Bakım Dergisi 3(3):194-199,2003

48) Mustafa Hikmet Özhan. Ventilasyon ve ventilasyonun kontrolü. Akciğer Fonksiyon Testleri, Fizyolojiden Klinik Uygulamaya (Ed.Nurhayat Yıldırım). İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Tıp fakültesi Göğüs Hastalıkları AnaBilim Dalı Kitap Dizisi-2, 2004. s:83-89

49) Mustafa Hikmet Özhan. Noninvazif yoğun bakım ünitesinde hastanın fonksiyonel değerlendirilmesi. Akciğer Fonksiyon Testleri, Fizyolojiden Klinik Uygulamaya (Ed.Nurhayat Yıldırım). İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Tıp fakültesi Göğüs Hastalıkları AnaBilim Dalı Kitap Dizisi-2, 2004. s:181-186.

50) Tedaviye uyum (Komplians) MH Özhan. Tanıdan tedaviye astım Ed:B.Gemicioğlu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültes Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi-3, 2004. s:494-500.

51) Astımda genetik ve çevresel faktörlerin rolü. Mustafa Hikmet Özhan. Alerjik hastalıklar Bronşial astım. Cilt II, Ed:Recep Aydilek . Bilimsel Medikal yayıncılık,İstanbul. s:37-42,2004

52) Çeldir J, Solak ZA, ÖzhanMH. Geç başlayan astımın klinik özellikleri. Toraks Dergisi 2005; 6(3):197-201

53) Özhan MH, Aydoğan ÖT, Kumral E Acute disseminated encephalomyelitis following pulmonary tuberculosis. Turkish Respiratory Journal2005; 6(3):161-163.

54) Çok G, MH ÖZHAN, Doğan B. Bacteriologic evaluation in patients with bronchiectasis. Turkish Respiratory Journal 2005; 6 (2): 84-88.

55) Kaçmaz ÖB, Özhan MH: Tüberküloz plörezi İÜ (Ed:Birsen Mutlu); 2006 Cerrahpaşa Tıp Fakültes Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi-6 , s:85-91.

56) Solak AZ, Özhan MH. Pnömonektomi sonrası solunum fonksiyon değişiklikleri. Toraks Kitapları Sayı 5:106-112, 2006

57) Çağrıcı U, Çakan A, Samancılar Ö, Veral A, Özhan M. Akciğerin büyük hücreli nöroendokrin karsinomunda cerrahi tedavi sonuçları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 54(1):30-33; 2006.

58) Mustafa H.Özhan: İdiyopatik akciğer fibrozisi dışında kalan interstisyel pnömoniler. Solunum 8(Ek1):72-80,2006.

59) Gürsel Çok, Funda Elmas Uysal, Alpaslan Çakan, Deniz Nart, Serdar Özkök, Ali Veral, Mustafa Hikmet Özhan The Effect of Erdosteine on Irradiation-induced Lung Inflammation in Rats. Turkish Respiratory Journal 8(2):52-56,2007.

60) Bacakoglu Feza; Basoglu Ozen K; Gürgün Alev; Bayraktar Firat; Kiran Birgül; Ozhan Mustafa Hikmet: Can impairments of thyroid function test affect prognosis in patients with respiratory failure? Tüberküloz ve toraks 2007;55(4):329-35

61) Özhan MH KOAH alevlenme ve tedavisi Türkiye Klinikleri 2010: 3(1):69-74.

62) Özhan MH: Trakeobronşiyal stentler: 6. Ulusal Torasik Onkoloji Kongre kitapçığı 86-89, 2011

63) Ekren P, Başarık B, ÖzhanMH: İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık. Solunum 2011, 13(2):86 - 90.

64) Mustafa Hikmet Özhan: Mekanik Ventilatör hastalarında İnhalasyon tedavisi, Mekanik Ventilasyon (ed:E.Kunter,F.Koşar,C.Kıraklı) TÜSAD Eğitim Kitapları serisi ISBN:978-605- 86575-2- 6; 2013, s:175-184.

65) Deniz S, Özhan MH: Infective exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease with or without pneumonia.Eurosin J Pulmonol 16:31-35, 2014.

66) Sayıner A, Mirici A, Çilli A, Uzaslan E, Akova M, Özhan MH, Kılınç O: Akciğer hastalıklarında pnömokok hastalık riski ve erişkin aşılamasının önemi. Tüber Toraks 62(2):154-159, 2015.

67) Önalan T, Baysak A, Emre JÇ, Özdemir Ö, Özhan MH: Kombine preparat ya da tek başına uzun etkili beta agonist kullanan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında pnömoni gelişme oranının retrospektif olarak karşılaştırılması. Ege Tıp Dergisi 2015;54(1):4-7.

68) Aydemir Y, Özhan MH: Pnömoni, Göğüs Hastalıkları, İstanbul Tıp Kitapevi (ed:Dalar l, Süerdem M, Öztürk C, Saygı A), 2015, ISBN: 978-605- 4949-25- 0 , s:231-44.


1.2 Yurt dışında yayınlanan Makaleler:

1) Volatile anesthetics and agonist-induced contractions in procine coronary artery smooth muscle and Ca 21 mobilization in cultured immortalized vascular smooth muscle cells. Anesthesiology 80 (5):1102-1113, 1994,

2) Nosocomial Pneumonia: Epidemiology, risk factors, pathogenesis and pathology. The international symposium and workshop on hospital hygiene and hospital infection control (eds:E.Tümbay, R.İnci), Publication of The Turkish Microbiological Society 28: 55-62, 1996.

3) Application of multivariate linear discriminant analysis to lung sounds in some pulmoary diseases. Monaldi Arch Chest Dis 51(1): 42-49, 1996.

4) Karadag F, Ozhan MH, Akcicek E, Gunel O, Alper H, Veral A:Is it possible to detect ulcerative colitis – related respiratory syndrome early? Respiralogy 6:341-346,2001

5) Dirlik A, Erinc R, Ozcan Z, Atasever A, Bacakoglu F, Nalbantgil S, Ozhan M, Burak Z: Technetium 99m DTPA aerosol scintigraphy in amiodarone induced pulmonary toxicity in comparison with Ga-67 scintigraphy. Nuclear Medicine 16(7):477-481,2002.

6) Dirlik A, Burak Z, Goksel T, Erinc R, Karakus H, Ozcan Z, Veral A, Ozhan M: The role of Tc-99m sestamibi imaging in predicting clinical response to chemotherapy in lung cancer. Nuclear Medicine 16 (2): 103-108,2002

7) Zekioglu O, Ozol D, Cavusoglu C, Saydam CC, Ozhan MH, BilgicA: Miliary tuberculosis with endometrial spread in a pregnant woman: A case report. Annals of Saudi Medicine 23:296-297,2003.

8) Bacakoğlu F., Atasever A, Özhan MH, Gurgun C, Ozkılınc H, Guzelant A: Plasma and bronchoalveolar lavage fluid levels of endothelin-1 in patients with chronic obstructive pulmonary disease and pulmonary hypertension. Respiration 2003;70:594-599.

9) Zengi A, Elmas F, Tasbakan M, Basoğlu ÖK, Özhan MH: Exudative pleural effusion due to brucellosis in a patient with chronic obstructive pulmonary disease. Topical Doctor 2006; 36:253-254.

10) Özdemir Ö, Özdemir P, Veral A, Uluer H, Özhan MH: ERCC1 expression does not predict survival and treatnent response in advanced stage non-small cell lung cancer cases treated with platinum based chemotherapy.Asian Pac J Cancer Prev. 14(8):4335-4339, 2013.

11) Deniz S, Şengül A, Aydemir Y, Çeldir Emre J, Özhan MH: Clinical factors and comorbidities affecting the cost of hospital-treated COPD. Int J COPD. 11: 3023-30, 2016.


KİTAPLAR:

1- Göğüs Hastalıkları (Öğrenci kitabı) Ed Bilgiç İ, Özhan MH. 1997 Ege Üniversitesi basım evi.

2- Fizyolojiden tedaviye solunum yetmezliği. Eds:Özhan MH, Şahin G, Kunter E, Balkan A. TÜSAD eğitim kitapları serisi. ISBN 978-605- 89519-1- 4. 2010.

3- Pnömoni. Eds: Şen N, Özhan MH. TÜSAD eğitim kitaplerı serisi, ISBN:978-605-4899-58- 6. 2017.


Mustafa Hikmet Özhan
Tel: (0232) 422 03 60 - Fax: (0232) 422 03 60 - Email: mustozhan@gmail.com
Adres: Mahmut Esat Bozkurt Caddesi Ersoy Apt.B Blok No:25 Kat:1 D:1 Alsancak - İZMİR 

Web Tasarım
ve uygulama

alanorweb